Polityka prywatności

Polityka prywatności

Nasza firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w naszej firmie.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Premium Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa, zarejestrowana w sądzie rejonowy dla m.st. Warszawy w warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000318401

2. Zebrane dane drogą mailową oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www. będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji kontaktu zwrotnego oraz w zakresie wynikającym z oczekiwań klienta/kontrahenta.
Dane te mogą być również przetwarzane w celu:
– marketingu usług własnych
– wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą klienta
– subskrypcji newslettera i meilingu – za zgodą klienta

3. Dane osobowe klienta/kontrahenta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro prawne, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych i do obsługi systemu rejestracyjnego oraz. podmioty powiązane Kapitałowo z Administratorem Danych. Przewidywanymi odbiorcami danych są inne podmioty, które współpracują ze spółkę Premium Dystrybucja, jeśli będzie to niezbędne do realizowania zobowiązań wobec klienta/kontrahenta

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (na potrzeby ewentualnych roszczeń) Art.6 ust.1 lit.a,b,f

5. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od klienta/kontrahenta – osoby wysyłającej zapytanie mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji oczekiwań klienta/kontrahenta, będzie wynikał z umowy między stronami lub dłuższy, jeśli jest prawnie (6 lat przewidziane dla realizacji zapisów podatkowych oraz dochodzenia roszczeń)

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu realizację oczekiwań klienta/kontrahenta wynikających z otrzymanej korespondencji

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami

10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie

11. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych

12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4)

13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Premium Dystrybucja Sp. z o.o. (Tor A1Karting)

Klauzula informacyjna pdf (kliknij)

×
Zobacz ofertę